Zoeken

Infographic 2022: Energie in cijfers 2022

Voor het zesde jaar op rij brengt EBN vandaag de infographic ‘Energie in cijfers’ uit.

De infographic werd tijdens het Energieontbijt 2022, in het bijzijn van ruim 600 professionals uit de klimaat- en energiesector, overhandigd aan Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Jaarlijks brengt de infographic de belangrijkste feiten en cijfers over energie en het energiesysteem in Nederland in kaart. Dit jaar geeft de infographic daarnaast inzicht in de mogelijkheden om de reductie van CO2 te versnellen op weg naar 2030. Met de infographic, die voor iedereen beschikbaar is via EnergieinNederland.nl, wil EBN eraan bijdragen dat de dialoog over de energietransitie wordt gevoerd op basis van de juiste feiten en cijfers.

Nederlands energiesysteem in één oogopslag

De infographic bestaat dit jaar uit drie onderdelen. Het eerste deel biedt in één oogopslag zicht op het Nederlandse energiesysteem: van het primair verbruik, de energiebronnen die het systeem ‘voeden’, naar het eindverbruik, de energiedragers die direct beschikbaar zijn voor de eindverbruiker. De figuur maakt duidelijk dat aardgas en aardolie nog steeds onze belangrijkste energiebronnen zijn. We zien dat een deel van de energiebronnen, zoals windenergie, direct beschikbaar is voor eindverbruik en dat een ander deel van de energie, zoals aardgas, eerst moet worden omgezet, bijvoorbeeld in een elektriciteitscentrale. Ook wordt inzichtelijk dat een deel van de energie onderweg verloren gaat; door de omzetting zelf, het eigen gebruik van de energiesector of bij distributie van de energie.

Actuele energiecijfers

In het tweede deel komen de actuele energiecijfers aan bod. Daarbij gaat het onder meer om productie en verbruik, maar ook om import en export en de mate waarin Nederland zelfvoorzienend is. Dan zien we onder meer dat Nederland, als gevolg van het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen, in korte tijd van netto exporteur is veranderd in een netto importeur van gas. Ook wordt duidelijk dat hernieuwbare bronnen nog slechts een relatief klein aandeel hebben in het totale primaire verbruik. Toch is het aandeel van hernieuwbare energie de afgelopen vijf jaar verdubbeld, onder meer dankzij de groei van biomassa (houtig en niet-houtig) én windenergie. Daarnaast wordt stilgestaan bij de uitstoot van broeikasgassen: het aandeel van de verschillende sectoren daarin en de ontwikkeling van de uitstoot ten opzichte van de aangescherpte nationale doelen.

‘De knop om’

De feiten en cijfers maken duidelijk dat er nog grote stappen te zetten zijn als het gaat om het terugdringen van de CO2-uitstoot richting 2030. In het derde en laatste onderdeel op de achterzijde van de infographic, genaamd ‘De knop om’, komt ‘aan bod aan welke knoppen we kunnen draaien’ om jaarlijks de CO2-reductie te versnellen. Deze mogelijkheden worden geschetst op verschillende niveaus, vanuit verschillende perspectieven en op een significante schaal. Zo komt onder meer aan bod wat het effect is als het aardgasverbruik van een miljoen huishoudens in Nederland wordt vervangen door groen gas. Of hoeveel CO2 wordt bespaard als miljoenen huiseigenaren kiezen voor betere isolatie van hun woning of zonnepanelen. Als het gaat om de industrie, wordt onder meer duidelijk hoeveel CO2 kan worden bespaard als een raffinaderij overstapt naar hernieuwbare bronnen. Ook zien we wat het effect kan zijn van de inzet van CO2-afvang en -opslag. Op het vlak van mobiliteit wordt onder meer ingegaan op de te behalen winst door vaker de auto te laten staan en de (elektrische) fiets te pakken.

Knopen op alle niveaus

Jan Willem Hoogstraten, CEO EBN: “We staan voor cruciale jaren met betrekking tot onze klimaatambities. De gemiddelde doorlooptijd van energieprojecten is zo’n zeven, acht jaar. We moeten nú knopen doorhakken om in 2030 resultaat te zien. En niet één knoop, maar ongelooflijk veel knopen op alle niveaus. Wij hopen dat de feiten, cijfers en inzichten in deze infographic bijdragen aan dit proces. De knop kan om, de knop moet om en ik ben ervan overtuigd dat de knop ook om gaat.”

Meer informatie en bestellen

Download de infographic ‘Energie in cijfers 2022’ via energieinnederland.nl. Hier zijn ook alle grafieken en tabellen met verhaallijn te lezen, inclusief een uitgebreide toelichting van de onderliggende cijfers. Wilt u de infographic fysiek ontvangen? Mail dan naar energieinnederland@ebn.nl.

U kunt het Energieontbijt volgen via deze link.